Grua Ungdoms- og idrettslags lover

Grua Ungdoms- og idrettslag ble stiftet 5.9.1975 (Grua Idrettslag stiftet i 18.1.1932)

Revidert utgave av idrettslagets lover ble forelagt og godkjent av Grua UILs Årsmøte i 2017:

§ 1       FORMÅL

GRUA UNGDOMS- OG IDRETTSLAG er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer, og driver idrett organisert i Norges Idrettsforbund. GRUA UNGDOMS- OG IDRETTSLAG skal arbeide for at medlemmene gis mulighet til å drive idrett ut fra ønsker og behov.

§ 2       ORGANISATORISK TILKNYTNING

·        Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oppland Idrettskrets. Laget er medlem av de særforbund som årsmøtet bestemmer.

·        Laget hører hjemme i Lunner kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Reglene i NIFs lov kap. 1,2,10,11,12 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3       MEDLEMMER

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig fra den dag første kontingent er betalt.

Alle som skal drive med organisert idrett i regi av GRUA UNGDOMS- OG IDRETTSLAG må være medlem i idrettslaget. I tillegg kan medlemmet bli avkrevd treningsavgift fra den undergruppen man er tilsluttet. Treningsavgiften størrelse bestemmes på undergruppens årsmøte hvert år.

§4        STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett på lagets møter, må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned og ikke skylde laget kontingent (jfr. NIFs lov §2-5). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller / utøver med kontrakt og medlemsskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møter i overordnede organisasjonsledd.

§ 5       KONTINGENT

Kontingenten fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemsavgiften er den samme for alle medlemmer, bortsett fra støttemedlemskap som har lavere kontingent.

Støttemedlemmer har ikke stemmerett på lagets årsmøtet.

Ved innmelding etter 1.7. betales kontingent for et halvt år. Medlemmer som ikke har betalt årskontingent kan ikke stemme på årsmøtet eller representere laget i noen form. De som skylder kontingent for to år kan av styret strykes som medlemmer av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før kontingent er betalt.

§ 6       TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal framgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7       HABILITET

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-7

§ 8       STRAFFESAKER

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kap. 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser)

§ 9       ÅRSMØTE

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år innen 1.april.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og / eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og / eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saksliste senest to uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste ( jfr NIFs lov § 2-9)

§ 10     LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

Dirigenten behøver ikke være medlem av laget.

§ 11     STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er bestemt, skal vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, telles ikke, og stemme anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg av de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved samme avstemning, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12     ÅRSMØTETS OPPGAVER

            Årsmøtet skal:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle lagets og gruppenes regnskap i revidert stand.
  6. Behandle innkomne forslag
  7. Fastsette kontingent
  8. Bestemme lagets organisasjon ( jfr § 15) herunder velge: a) Leder og nestleder b) Kasserer og sekretær c) Styremedlemmer d) Revisor e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Ved valg av medlemmer til hovedstyre må det tas hensyn til NIFs bestemmelser om kjønnsfordeling (jfr NIFs lov §2-4) Styremedlemmer. I år med ulike tall velges leder, sekretær og idrettskoordinator. I år med like tall velges nestleder, kasserer.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 13     EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedels av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14     HOVEDSTYRET

Idrettslaget ledes av hovedstyret, som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Hovedstyret består av Leder, Nestleder, Sekretær, Økonomileder, Styremedlem samt Gruppeledere. Skulle antallet undergrupper bli færre enn tre vil Hovedstyret måtte velge inn et ekstra styremedlem.

Hovedstyret skal:

·        Iverksette årsmøtets og overordnede myndigheters vedtak og bestemmelser Oppnevne etter behov komiteer/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks/mandat for disse. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser (jfr. NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser) Representere laget utad.

·        Hovedstyret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Hovedstyret er vedtaksført når et flertall av hovedstyrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 GRUPPENE

Idrettslaget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget er organisert med grupper som årsmøtet har bestemt. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer hvordan disse skal organiseres og ledes ( jfr. § 12, nr 8). For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. ( Dette innebærer at det er bare hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter).

Gruppen ledes av et styre på minimum 3 medlemmer. Til gruppestyrene velges minimum leder, kasserer og sekretær (evt styremedlemmer). Gruppestyrene fører eget regnskap etter NIFs norm for regnskapsbestemmelser. Gruppestyrene skal behandle alle faglige saker som gjelder den enkelte idrettsgren og føre protokoll over gruppas aktiviteter.

Gruppestyrene velges på gruppenes årsmøter.  

For årsmøte i gruppene, som skal avholdes før lagets årsmøte, gjelder § 12 så langt den passer.

§ 16  LOVENDRING

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendring må godkjennes av Idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lover.  

Lovendring gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart. § 18 kan ikke endres

§17       ÆRESMEDLEMMER

Medlemmer av laget som har gjort seg særlig fortjent kan på årsmøtet utnevnes til æresmedlem etter innstilling fra styret. Æresmedlemmer har fri kontingent og tildeles synlig bevis.

§ 18     OPPLØSNING

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr § 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget, tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettskretsstyret.  

 

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven.